ترنسدیوسر التراسونیک (Transducer)

توضیحات

مبدل اولتراسونیک می تواند لرزش منظم را تحت تحریک میدان الکتریکی مناسب تولید کند و دامنه آن به طور کلی حدود 10 میکرومتر است. چنین دامنه ای به اندازه کافی برای تکمیل مرحله های جوشکاری و پردازش کامل نیست. بنابراین، مبدل یک شاخ اولتراسونیک به درستی طراحی شده را پیوند می دهد و دامنه موج اولتراسونیک را می توان در محدوده وسیعی تغییر دهد، تا زمانی که قدرت مواد کافی باشد، دامنه می تواند بیش از 100 میکرومتر باشد